>

Wniosek o wydanie opinii na temat zgodności nośników reklamy z Uchwałą Krajobrazową Gdańska

  1. Dane nieruchomości przeznaczonej do sytuowania nośnika reklamy:

  Nazwa ulicy, numer budynku/lokalu, nr działki, obręb

  2. Integralną częścią wniosku są rysunki techniczne zawierające wymiary i opisy niezbędne do oceny zgodności nośnika z przepisami UKG:
  - rysunki techniczne nośnika
  - dla nośników na obiektach – rysunek techniczny obiektu przeznaczonego do usytuowania nośnika wraz z inwentaryzacją pozostałych nośników, w tym z oznaczeniem nośników planowanych do pozostawienia, demontażu oraz nowych;
  - dla nośników wolnostojących – mapa do celów informacyjnych w skali co najmniej 1:500 zawierająca precyzyjnie zaznaczone miejsce przeznaczone do sytuowania wnioskowanego nośnika reklamy oraz inwentaryzację istniejących nośników reklamy w otoczeniu 100 m.

  3. Wymiary:
  - wysokość: m
  - długość (szerokość): m
  - głębokość (grubość): m
  - całkowite pole powierzchni służącej wyłącznie ekspozycji reklamy: m
  - liczba stron służących ekspozycji reklamy str.
  - wysokość sytuowania nośnika nad poziomem terenu: m □ nie dotyczy
  - długość wysięgnika (od ściany do końca): □ nie dotyczy

  4. Materiały, z jakich planowane jest wykonanie nośnika:

  5. Oświetlenie:
  doświetleniepodświetlenieświecenienie dotyczy