>

Wyciąg z ustaleń szczegółowych dla obszaru SZ

Wyciąg zawiera wyłączenie ustalenia szczegółowe dla tablic i urządzeń reklamowych.
Zasad i warunków dla obiektów małej architektury oraz ogrodzeń należy szukać w pełnym tekście Uchwały Krajobrazowej Gdańska.

Wyciąg z ustaleń szczegółowych dla obszaru SZ w formacie .pdf


Uchwała Krajobrazowa Gdańska w 3 krokach

Krok 1.


Wyszukaj obszar dla adresu Twojego lokalu - każdy obszar to różne ustalenia szczegółowe

Krok 2.


Odnajdź typ lokalu dla nieruchomości w której prowadzisz swoją działalność

Krok 3.


Wybierz formę szyldu odpowiednią dla Twojego lokalu

Granice obszaru SZ


Granice obszaru SZ

Tereny zieleni zawierające m.in. Trójmiejski Park Krajobrazowy, Wyspę Sobieszewską, Park im. Ronalda Reagana, Park im. Jana Pawła II oraz tereny Żuław.

Jest to obszar obejmujący tereny zielone, jak lasy oraz inne tereny o charakterze przyrodniczym: parki miejskie, cmentarze, plaże a ze względu na istotne walory krajobrazowe oraz funkcję wymaga szczególnej ochrony.

Ustalenia generalne


Ustalenia generalne

Generalne zakazy, nakazy i dopuszczenia
§ 7. W odniesieniu do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem przepisów § 8 i § 9, o ile inne przepisy Uchwały nie stanowią inaczej:
1) zakazuje się:
a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od tablic z numerami porządkowymi nieruchomości oraz nazwami ulic,
b) sytuowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego w sposób zawężający chodniki i ciągi piesze do szerokości mniejszej niż 2 m,
c) przesłaniania otworów okiennych lub drzwiowych, przeszkleń oraz detali architektonicznych, z wyłączeniem reklam wykonanych z giętych lamp neonowych oraz znaków bez tła;
2) nakazuje się:
a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zgodnie z podziałami architektonicznymi obiektu budowlanego, w szczególności wyśrodkowanie albo wyjustowanie względem: otworów okiennych lub drzwiowych albo krawędzi elewacji albo detalu architektonicznego albo osi kompozycyjnych elewacji,
b) ukrycie elementów konstrukcyjnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w szczególności takich jak teowniki, ceowniki, płaskowniki, listwy mocujące, poprzez ich schowanie w obudowie lub wkomponowanie w obiekt, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych o wartościach kulturowych oraz nawiązujących do historycznego charakteru otoczenia, w szczególności elementów giętych, kutych, żeliwnych lub nitowanych, takich jak wysięgniki szyldów semaforowych wykonane technikami metaloplastycznymi,
c) stosowanie przy doświetlaniu lub podświetlaniu tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oświetlenia o stałej intensywności i barwie białej;
3) dopuszcza się:
a) podświetlenie i doświetlenie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
b) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe wykonane z giętych lamp neonowych oraz liniowo rozstawionych w kształt znaków bez tła lamp żarowych lub lamp wiernie je imitujących,
–pod warunkiem ukrycia instalacji zasilającej w energię elektryczną oraz zamaskowania kabli oraz elementów mocujących.
Zasady sytuowania szyldów
§ 8. 1. W odniesieniu do szyldów, o ile inne przepisy Uchwały nie stanowią inaczej:
1) nakazuje się:
a) zachowanie pola ochronnego o wielkości nie mniejszej niż 15% wysokości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, z wyłączeniem szyldów:
- wykonanych z giętych lamp neonowych,
- usytuowanych w nadświetlu wejścia do lokalu,
- usytuowanych modułowo, w zakresie odległości pomiędzy krawędziami tych szyldów,
–a dla szyldów o orientacji pionowej – nakazuje się zachowanie pola ochronnego o wielkości nie mniejszej niż 15% szerokości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego,
b) sytuowanie szyldów o jednolitych gabarytach, wysokościach ich sytuowania i długościach wysięgników, na których są umieszczane, dla szyldów sytuowanych na galerii lub w obrębie podcienia lub za wspólnymi arkadami;
2) dopuszcza się:
a) sytuowanie szyldów w poziomym pasie elewacji, znajdującym się ponad oknami w parterze i pod oknami kondygnacji następnej, przy czym dla szyldów:
- równoległych – także w nadświetlu funkcjonującego wejścia do budynku prowadzącego do lokalu oraz na totemie,
- wykonanych bezpośrednio na elewacji technikami plastycznymi oraz szyldów wykonanych z giętych lamp neonowych – także na kolejnych kondygnacjach,
- o orientacji pionowej wykonanych wyłącznie w formie znaków bez tła (o orientacji poziomej poszczególnych znaków) w pionowych pasach elewacji w sąsiedztwie otworów okiennych lub drzwiowych – także na następnej kondygnacji,
- w formie flag na wysięgnikach zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcjach – w miejscu sytuowania zabytkowego wysięgnika,
b) dla elewacji wykonanych z materiałów szlachetnych – sytuowanie szyldów równoległych wyłącznie w formie znaków bez tła, w tym w formie giętych lamp neonowych, mocowanych w sposób nienaruszający materiałów szlachetnych (w szczególności na kołkach dystansowych lub podkonstrukcjach mocowanych w fugach pomiędzy cegłami),
c) sytuowanie szyldów nad otworami okiennymi lub drzwiowymi zwieńczonymi łukami lub detalem architektonicznym – wyłącznie w formie znaków bez tła, w tym w formie giętych lamp neonowych,
d) dla szyldów równoległych w formie tablic na budynkach, możliwość pochylenia powierzchni służącej ekspozycji reklamy do 30 stopni w dół, tak aby dolna krawędź szyldu znajdowała się bezpośrednio przy powierzchni sytuowania,
e) sytuowanie szyldów na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych, w szczególności na lambrekinach parasoli lub markiz, z wyłączeniem przegrodzeń (w tym donic), przy czym:
- dopuszcza się wyłącznie szyldy równoległe,
- dopuszcza się szyldy wyłącznie w formie znaków bez tła,
- dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m,
- dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni płaszczyzny, na której jest sytuowana,
– z wyłączeniem szyldów zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcji.

2. Dopuszcza się sytuowanie szyldów zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcji w dotychczasowych miejscach sytuowania szyldów zabytkowych.

3. W przypadku, gdy wejście do lokalu z zewnątrz znajduje się na następnej kondygnacji ponad parterem lub w suterenie, przepisy dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych sytuowanych w parterze obowiązują także dla tych kondygnacji i lokali.

Liczba szyldów na nieruchomości
4. Ustala się następującą liczbę szyldów, które mogą być usytuowane na danej nieruchomości, przez każdy podmiot prowadzący na niej działalność:
1) jeden szyld równoległy lub semaforowy dla każdego lokalu posiadającego bezpośrednie wejście z zewnątrz lub witrynę;
2) jeden dodatkowy szyld równoległy albo semaforowy sytuowany na innej elewacji dla każdego lokalu posiadającego witryny na co najmniej dwóch elewacjach lub co najmniej dwa czynne i udostępnione publicznie wejścia z zewnątrz;
3) jeden szyld wizytówkowy przy wejściu do budynku dla każdego podmiotu zajmującego lub współdzielącego lokal, który nie posiada bezpośredniego wejścia z zewnątrz;
4) jeden szyld wizytówkowy przy przejściu prowadzącym do lokalu dla każdego lokalu, do którego wejście nie znajduje się od strony ulicy, w szczególności szyld flankujący przejście bramne prowadzące do podwórka;
5) jeden dodatkowy szyld wizytówkowy albo równoległy na nieażurowych fragmentach ogrodzenia lub na pylonie (odpowiednio wizytówkowym lub zbiorczym) lub na totemie, dla każdego podmiotu;
6) jeden poziomy lub jeden pionowy szyld główny w formie znaków bez tła, spełniający jeden z poniższych warunków:
a) zamiast szyldu równoległego – dla budynku usługowego posiadającego jedną kondygnację o wysokości mniejszej niż 5 m,
b) jako dodatkowy szyld – dla budynku usługowego, posiadającego więcej niż jedną kondygnację naziemną;
7) nie więcej niż trzy dodatkowe szyldy w formie flag na maszcie flagowym, po jednej fladze na każdy maszt;
8) nie więcej niż dwa dodatkowe szyldy w formie flag na wysięgnikach zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcjach, po jednej fladze na każdy wysięgnik;
9) nie więcej niż trzy szyldy zabytkowe lub ich wierne rekonstrukcje.
Formy szyldów i miejsca sytuowania
5. W odniesieniu do następujących rodzajów szyldów:
1) równoległych – dopuszcza się sytuowanie:
a) nad otworem drzwiowym lub okiennym lub nad kilkoma otworami,
b) w nadświetlu lub na fryzie,
c) na przeszkleniu w otworze okiennym lub drzwiowym, innym niż nadświetle,
d) na nieażurowych fragmentach ogrodzenia, na zwieńczeniu bramy w ogrodzeniu, na pylonie zbiorczym, na totemie,
e) równolegle do obrysu poziomego okapu lub markizy nad wejściem głównym, w szczególności zadaszonego podjazdu pod główne wejście do hotelu;
2) semaforowych – dopuszcza się sytuowanie:
a) w odległości nie mniejszej niż 2,2 m od poziomu terenu,
b) wyłącznie na obiektach o powierzchni użytkowej większej niż 15 m2,
c) w odległości od płaszczyzny sytuowania do najdalej wysuniętego punktu szyldu nie większej niż 1,2 m, z uwzględnieniem wysięgnika,
d) w odległości nie mniejszej niż 3 m pomiędzy szyldami semaforowymi, z wyłączeniem flag na wysięgnikach zabytkowych,
e) w bezpośrednim sąsiedztwie otworu okiennego lub drzwiowego lokalu,
f) na rogu budynku jeżeli lokal posiada witryny z obu stron tego narożnika;
3) głównych – dopuszcza się sytuowanie:
a) ponad górną krawędzią elewacji, w odległości od tej krawędzi nie większej niż połowa wysokości znaków szyldu, a dla szyldów wykonanych z giętych lamp neonowych także na tej krawędzi,
b) w obrębie elewacji, z wyłączeniem otworów okiennych lub drzwiowych,
c) w miejscu wskazanym pod sytuowanie szyldów w projekcie budowlanym budynku,
d) na pylonie lub totemie;
4) wizytówkowych – dopuszcza się sytuowanie:
a) przy wejściu do budynku w obrębie parteru lub innej kondygnacji, na której znajduje się wejście do lokalu z zewnątrz,
b) na pylonie wizytówkowym,
c) na nieażurowych fragmentach ogrodzenia.

Ustalenia generalne dla zabytków nieruchomych


Ustalenia generalne dla zabytków nieruchomych

Zasady dla zabytków nieruchomych
§ 10. W odniesieniu do obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków stosuje się:
1) dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia - ustalenia jak dla obszaru S0, zawarte w § 12 niniejszej Uchwały;
2) dla obszarów wpisanych do rejestru zabytków, z zastrzeżeniem pkt 1 - ustalenia jak dla obszaru SR, zawarte w §13 niniejszej Uchwały;
3) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2 - ustalenia jak dla obszaru S1, zawarte w § 14 niniejszej Uchwały.

Ustalenia szczegółowe dla obszaru SZ


Ustalenia szczegółowe dla obszaru SZ

Zasady dla szyldów
§ 11. 1. Dopuszczalną liczbę szyldów, które mogą być usytuowane na danej nieruchomości w granicach obszaru SZ, określa § 8 ust. 4 niniejszej Uchwały.

2. Ustala się gabaryty dla następujących rodzajów szyldów sytuowanych w granicach obszaru SZ:
1) szyld równoległy – w formie:
a) tablicy pełnej lub z wyciętymi znakami w kontrze:
- o dopuszczalnej szerokości szyldu odpowiadającej szerokości otworu okiennego lub drzwiowego lub rozpiętości kilku otworów okiennych lub drzwiowych, z dopuszczeniem uwzględnienia szerokości opasek wokół tych otworów,
- o dopuszczalnej grubości nie większej niż 0,03 m,
- o dopuszczalnej wysokości nie większej niż 0,7 m,
b) znaków bez tła:
- o dopuszczalnej grubości nie większej niż 0,15 m,
- dopuszczalnej wysokości nie większej niż 0,7 m,
c) płaskich znaków bez tła sytuowanych od strony wnętrza lokalu na przeszkleniu w parterze w otworze okiennym lub drzwiowym innym niż nadświetle, o łącznej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 20% powierzchni tego przeszklenia,
– przy czym dla szyldów sytuowanych na nieażurowych fragmentach ogrodzenia lub nad bramą w ogrodzeniu dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi nie więcej niż 0,4 m2, z nakazem zachowania jednakowej wielkości i proporcji dla wszystkich szyldów w obrębie powierzchni ich sytuowania;
2) szyld semaforowy – w formie:
a) tablicy:
- o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,5 m2,
- o dopuszczalnej wysokości nie większej niż 1 m,
- o dopuszczalnej grubości nie większej niż 0,03 m,
b) kutych znaków bez tła:
- o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,7 m2,
- o dopuszczalnej wysokości szyldu nie większej niż 1 m,
c) znaków bez tła – giętych lamp neonowych o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,5 m2,
d) flag na wysięgnikach o dopuszczalnej szerokości flagi nie większej niż 1 m;
3) szyld wizytówkowy o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż formatu drobnego oraz z nakazem zachowania jednakowej wielkości dla wszystkich szyldów w obrębie obszaru ich sytuowania, przy czym obszary sytuowania o różnych kompozycjach szyldów wizytówkowych powinny znajdować się w odległości od siebie nie mniejszej niż 6 m;
4) szyld główny:
a) w formie przestrzennych lub płaskich znaków bez tła,
b) o dopuszczalnej wysokości znaków:
- nie większej niż 0,7 m przy wysokości sytuowania do 10,5 m,
- nie większej niż 1/15 wysokości sytuowania oraz nie większej niż 5 m wysokości, przy wysokości sytuowania powyżej 10,5 m.

3. Dla szyldów na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych nakazuje się stosowanie monochromatu, w szczególności sepii lub barw zaczerpniętych z obiektu, na którym są sytuowane.

Zasady dla reklam na obiektach innych niż szyldy
4. W granicach obszaru SZ dopuszcza się sytuowanie na obiektach niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy, z zachowaniem następujących zasad:
1) witacz wejściowy (inny niż w formie reklamy przenośnej):
a) dopuszcza się witacz bezpośrednio przy udostępnionym publicznie wejściu do budynku lub przy okienku sprzedażowym,
b) dopuszczalna łączna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi nie więcej niż 0,25 m2,
c) dopuszcza się wykonanie reklamy wyłącznie technikami plastycznymi,
d) dopuszcza się zastosowanie nie więcej niż dwóch barw;
2) reklama okolicznościowa na urządzeniach technicznych:
a) dopuszcza się wyłącznie dla wydarzeń okolicznościowych odbywających się w granicach obszaru SZ,
b) dopuszcza się sytuowanie na:
- słupach oświetleniowych nie niższych niż 7 m,
- na słupach trakcyjnych,
c) dopuszcza się w formie pionowych flag o szerokości nie większej niż 0,7 m sytuowanych na wysięgnikach zamontowanych na słupach oświetleniowych;
3) reklama na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych:
a) dopuszcza się sytuowanie reklamy na lambrekinach markiz i parasoli oraz na innych elementach wyposażenia ogródków gastronomicznych, z wyłączeniem przegrodzeń (w tym donic),
b) dopuszcza się reklamę wyłącznie w formie znaków bez tła,
c) dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m,
d) dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi do 30% powierzchni, na której jest sytuowana,
e) nakazuje się stosowanie monochromatu, sepii lub barw zaczerpniętych z elewacji, na której są sytuowane określonych w projekcie budowlanym;
4) reklama na obiektach małej architektury innych niż wyposażenie ogródków gastronomicznych:
a) dopuszcza się reklamę wyłącznie w formie znaków bez tła,
b) dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m,
c) dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na której jest sytuowana,
d) nakazuje się stosowanie monochromatu, sepii lub barw zaczerpniętych z obiektu, na którym są sytuowane,
e) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej o srebrnej lub miedzianej powierzchni metalowej z grawerem w kolorze czarnym, o powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,015 m2 na każdy obiekt;
5) reklama typu A:
a) dopuszcza się wyłącznie w formie przeszklonej gabloty reklamowej z obudową w odcieniu szarości wyłącznie w zakresie od bieli do czerni lub o naturalnej powierzchni metali lub o kolorze obiektu, na którym jest umieszczona,
b) dopuszcza się sytuowanie reklamy na:
- ścianach przejść podziemnych,
- kioskach ulicznych,
- wiatach przystankowych,
- toaletach publicznych oraz obiektach małej architektury,
– pod warunkiem wkomponowania w podziały architektoniczne obiektu,
c) dopuszcza się sytuowanie całości tablicy reklamowej w odległości nie większej niż 0,15 m od powierzchni sytuowania,
d) nakazuje się zachowanie odległości od poziomu terenu do dolnej krawędzi powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie mniejszej niż 0,20 m,
e) zakazuje się doświetlenia.
Zasady dla reklam wolnostojących
5. W granicach obszaru SZ dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem dopuszcza się sytuowanie słupów reklamowych wyłącznie na powierzchni utwardzonej lub bezpośrednio przy krawędzi takiej powierzchni.
Zasady dla reklam wolnostojących przenośnych
6. W granicach obszaru SZ dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych wolnostojących przenośnych z zachowaniem następujących zasad:
1) witacz wejściowy:
a) dopuszcza się witacz wejściowy w formie pulpitu o łącznej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,13 m2 albo stojaka reklamowego dwustronnego o łącznej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 1,08 m2 albo jednostronnego o powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,54 m2,
b) dopuszcza się wyłącznie elementy konstrukcyjne drewniane, szklane i z prętów giętych (metaloplastyki),
c) dopuszcza się wykonanie reklamy wyłącznie technikami plastycznymi, z wyłączeniem witacza w formie pulpitu,
d) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie w obrębie ogródków gastronomicznych,
e) dopuszcza się eksponowanie jedynie w godzinach otwarcia lokalu;
2) flaga plażowa:
a) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie na terenie plaż,
b) dopuszcza się o wysokości nie większej niż 3 m i szerokości nie większej niż 0,8 m,
c) nakazuje się zastosowanie jednolitego koloru znaków w monochromacie,
d) nakazuje się zastosowanie jednolitego tła w kolorze białym;
3) powłoki pneumatyczne oraz inne przestrzenne urządzenia reklamowe:
a) dopuszcza się wyłącznie w miejscach odbywania się imprez masowych oraz innych wydarzeń okolicznościowych lub w pasach drogowych dla wydarzeń odbywających się na obszarze Miasta,
b) dopuszcza się o wysokości nie większej niż 10 m.
Zasady dla SIL
7. W granicach obszaru SZ w odniesieniu do elementów Systemu Informacji Lokalnej (SIL):
1) sytuowanie wyłącznie na słupach oświetleniowych o wysokości nie mniejszej niż 7 m i na słupach trakcyjnych, wyłącznie w formie pionowych tablic reklamowych o wymiarach 1,0 m na 0,7 m sytuowanych w ramie metalowej o kolorze słupa, na którym jest umieszczona (wraz z elementami mocowania), zamontowanej prostopadle do słupa.
2) wyłącznie w formie pionowych tablic reklamowych o wymiarach 1,0 m na 0,7 m sytuowanych w ramie metalowej o kolorze słupa, na którym jest umieszczona (wraz z elementami mocowania), zamontowanej prostopadle do słupa.

Przepisy dostosowujące


Przepisy dostosowujące

Terminy dostosowania
§ 21. 1. Dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia w życie Uchwały i niezgodnych z przepisami Uchwały ustala się termin dostosowania do zasad i warunków określonych w Uchwale na 24 miesiące od dnia wejścia w życie Uchwały.
Zasady i warunki dostosowania
2. Ustala się następujące zasady i warunki dostosowania dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, o których mowa w ust. 1:
1) należy usunąć wszystkie niezgodne z przepisami Uchwały elementy tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych wraz z ich zamocowaniami, w szczególności kotwy, fundamenty, haki lub ślady lub otwory po zamocowaniach;
2) należy przywrócić elementy przestrzeni zmienione w wyniku sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niezgodnych z przepisami Uchwały do stanu poprzedniego, w szczególności poprzez uzupełnienie braków w powierzchniach i nawierzchniach sytuowania materiałami budowlanymi oraz aranżacją wg stanu poprzedniego;
3) w przypadku niespełnienia zasad i warunków uzależnionych od wzajemnego dostosowania pomiędzy tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi pierwszeństwa dostosowania do przepisów Uchwały wymaga tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe według następującej kolejności:
a) niespełniające pozostałych zasad i warunków określonych w Uchwale,
b) o większej powierzchni służącej ekspozycji reklamy,
c) wyższe względem poziomu najbliższej krawędzi jezdni,
d) bliższe do skrzyżowania dróg lub przejazdu kolejowego.