>

Wyciąg z ustaleń szczegółowych dla obszaru S0

Wyciąg zawiera wyłączenie ustalenia szczegółowe dla tablic i urządzeń reklamowych.
Zasad i warunków dla obiektów małej architektury oraz ogrodzeń należy szukać w pełnym tekście Uchwały Krajobrazowej Gdańska.

Wyciąg z ustaleń szczegółowych dla obszaru S0 w formacie .pdf


Uchwała Krajobrazowa Gdańska w 3 krokach

Krok 1.


Wyszukaj obszar dla adresu Twojego lokalu - każdy obszar to różne ustalenia szczegółowe

Krok 2.


Odnajdź typ lokalu dla nieruchomości w której prowadzisz swoją działalność

Krok 3.


Wybierz formę szyldu odpowiednią dla Twojego lokalu

Granice obszaru S0


Granice obszaru S0

Tereny zabytkowe o szczególnym znaczeniu historycznym zawierające m.in. Główne Miasto, Wyspę Spichrzów, Stocznię Cesarską, rejon Katedry Oliwskiej czy Westerplatte.

W obszarze tym znajdują się szczególnie ważne zabytki urbanistyczne, jak na przykład Główne Miasto. Forma, kolorystyka i wielkości reklam, szyldów i pozostałych elementów zostały dostosowane do zabytkowego charakteru budynków w tym obszarze.

Ustalenia wstępne


Ustalenia wstępne

Podstawa prawna
Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, obowiązujące na całym obszarze Gminy Miasta Gdańska (zwanej dalej: „Miastem”), z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu.

2. W dniu wejścia w życie Uchwały terenami zamkniętymi, o których mowa w ust. 1 są następujące tereny zamknięte ustanowione decyzjami ministra obrony narodowej:
1) kompleks wojskowy nr 399 - obręb geodezyjny 055 Gdańsk, dz. nr 362, 363, 367;
2) kompleks wojskowy nr 1331 - obręb geodezyjny 056 Gdańsk, dz. nr 21;
3) kompleks wojskowy nr 1390 - obręb geodezyjny 031 Gdańsk, dz. nr 820/19, 820/48;
4) kompleks wojskowy nr 1393 - obręb geodezyjny 039 Gdańsk, dz. nr 53/18, 144/4;
5) kompleks wojskowy nr 1396 - obręb geodezyjny 055 Gdańsk, dz. nr 218, 221;
6) kompleks wojskowy nr 4057 - obręb geodezyjny 012 Gdańsk, dz. nr 426/1, 426/5, 426/7, 426/11, 426/13, 426/14;
7) kompleks wojskowy nr 8589 - obręb geodezyjny 062 Gdańsk, dz. nr 5;
8) kompleks wojskowy nr 8626 - obręb geodezyjny 109 Gdańsk, dz. nr 97/13;
9) kompleks wojskowy nr 8645 - obręb geodezyjny 062 Gdańsk, dz. nr 1/3, 1/4, 2/1, 3/1, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/3.

§ 2. 1. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż określone w niniejszej Uchwale. Dopuszcza się sytuowanie wyłącznie takich rodzajów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, o których mowa w przepisach Uchwały, na zasadach i warunkach określonych w przepisach Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych stanowiących szyldy w niniejszej Uchwale określa się zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być sytuowane na danej nieruchomości. Dopuszcza się sytuowanie wyłącznie takich rodzajów szyldów, o których mowa w § 8 ust. 5, na zasadach i warunkach określonych w przepisach Uchwały.

3. Dla obiektów małej architektury i ogrodzeń w niniejszej Uchwale określa się gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane na zasadach i warunkach ustalonych w § 5 i § 6.

§ 3. 1. Ustala się podział Miasta na obszary o zróżnicowanych zasadach i warunkach sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, oznaczone symbolami: SZ, S0, SR, S1, S2, SI, S3 i SP, na podstawie występujących w nich charakterystycznych cech krajobrazu przyrodniczo-kulturowego. Opis granic obszarów zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, a załącznik graficzny dotyczący obszarów – Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych dla obszarów, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą obiektów lub obszarów objętych ochroną konserwatorską lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, jeżeli ustalenia § 10 stanowią inaczej.
Słownik użytych określeń
§ 4. 1. Określenia użyte w Uchwale oznaczają:
1) baner reklamowy – tablica reklamowa, wykonana z tkanin, tekstyliów lub folii z tworzyw sztucznych;
2) detal architektoniczny – element dekoracyjny obiektu budowlanego, w szczególności gzyms, fryz, belkowanie, ryzalit, parapet, poręcz, balustrada, okiennica, element rzeźbiarski lub malarski, ozdobna stolarka lub ciesielka, sgraffito, boniowanie, blenda, płycina, opaska wokół otworu okiennego lub drzwiowego, lizeny, a także wykonanie elementu budowlanego, połączenia materiałów budowlanych (np. przeszkleń okiennych lub ścian osłonowych) lub detalicznego wykonania izolacji;
3) doświetlenie – zewnętrzne oświetlenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego lub zewnętrzne oświetlenie tła lub płaszczyzny sytuowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego;
4) ekran świetlny – tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe przeznaczone do ekspozycji informacji o zmiennej treści, w szczególności TFT, LCD lub przy użyciu technik bezpośredniej emisji światła (np. ekran LED);
5) elewacja – przedstawione w jednym z czterech widoków architektonicznych z danej strony świata rozwinięcie zewnętrznych przegród budynku ze wszystkimi ich elementami, w szczególności z: ryzalitami, wykuszami, wnękami, loggiami, werandami, dachami, wystawkami i detalem architektonicznym;
6) flaga – tablica reklamowa, inna niż flaga plażowa, wykonana z tkaniny, tekstyliów lub folii z tworzywa sztucznego, sytuowana w szczególności na masztach flagowych, wysięgnikach na budynkach, słupach oświetleniowych i trakcyjnych;
7) flaga plażowareklama przenośna wykonana z tkaniny lub tekstyliów rozpiętych na tyczce, sytuowana w szczególności na plażach;
8) format drobny – powierzchnia służąca ekspozycji reklamy o wymiarach do 0,1 m2 włącznie;
9) format mały – powierzchnia służąca ekspozycji reklamy o wymiarach powyżej 0,1 m2 do 1 m2 włącznie;
10) kaseton – tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe: jednobryłowe, przestrzenne, niepełne w środku, zazwyczaj podświetlane;
11) kiosk uliczny – wolnostojący handlowy tymczasowy obiekt budowlany o powierzchni użytkowej nie większej niż 15 m2, przeznaczony do sprzedaży drobnych przedmiotów codziennego użytku, w szczególności prasy, biletów transportu zbiorowego, losów loteryjnych;
12) materiały szlachetne – tradycyjne materiały budowlane przeznaczone do zewnętrznego wykończenia obiektu budowlanego, w szczególności: cegła ceramiczna, kamień naturalny, drewno, metal, tynki strukturalne, klinkier, szkło przeszkleń;
13) monochromat – jednokolorowa grafika w odcieniach tej samej barwy wraz z bielą i czernią, które różnić może wyłącznie nasycenie lub jaskrawość (nie odcień);
14) mural reklamowy – tablica reklamowa wykonana technikami plastycznymi bezpośrednio na ścianie obiektu budowlanego;
15) nadświetle – otwór okienny nad otworem drzwiowym znajdującym się na tej samej kondygnacji lub okno znajdujące się nad drzwiami w tym samym otworze okiennym lub drzwiowym;
16) ogrodzenie zabytkowe - ogrodzenie wpisane do ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków lub starsze niż 40 lat, licząc od dnia wejścia w życie Uchwały;
17) podświetlenie – wewnętrzne oświetlenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego;
18) podziały architektoniczne - pionowe lub poziome architektoniczne osie kompozycyjne (np. osie elewacji) wyznaczone jako kontynuacja w linii prostej dominujących krawędzi na obiekcie (np. osie wyznaczone przez szerokość otworu okiennego) albo wyznaczone jako oś symetrii pomiędzy dominującymi krawędziami na obiekcie (np. oś symetrii pomiędzy otworami okiennymi lub pomiędzy krawędzią ściany a najbliższą krawędzią otworu okiennego), w szczególności dla krawędzi: otworów okiennych, witryn, przeszkleń w ścianach osłonowych, ścian i detalu architektonicznego;
19) pole ochronne – puste prostokątne pole wokół obrysu tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego (w szczególności wokół ciągów znaków bez tła, wokół tła, wokół obudowy tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego) proporcjonalne do wielkości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego lub do płaszczyzny ich sytuowania, w którym nie znajdują się krawędzie elewacji i otworów okiennych lub drzwiowych, elementy detalu architektonicznego, nazwy ulic lub inne tablice reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ich pola ochronne, o ile w przepisach Uchwały nie określono inaczej;
20) przeszklenie – jednoczęściowa lub składająca się z kwater zewnętrzna przezierna przegroda obiektu budowlanego, w szczególności szyba zespolona w oknie, witrynie lub ścianie osłonowej;
21) pylon – wolnostojące i pionowe urządzenie, na którym dopuszcza się sytuowanie więcej niż jednej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, z rozróżnieniem na:
a) pylon cenowy – informujący o cenach obowiązujących na stacji paliw, przy której się znajduje oraz zwieńczony w jego najwyższej części nie więcej niż jednym dwustronnym szyldem o szerokości i grubości tego pylonu,
b) pylon wizytówkowy – eksponujący modułowo rozmieszczone tabliczki formatu drobnego, z dopuszczeniem zwieńczenia pylonu wizytówkowego w jego najwyższej części tablicą reklamową o szerokości nie większej niż szerokość tego pylonu,
c) pylon zbiorczy – eksponujący modułowo rozmieszczone tablice reklamowe;
22) reklama na obiekcie – tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe usytuowane bezpośrednio na obiekcie lub niemocowane do obiektu, ale usytuowane w całości w odległości nie większej niż 0,2 m od ściany tego obiektu;
23) reklama przenośna – wolnostojąca tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe inne niż trwale związane z gruntem, w szczególności: witacz wejściowy, flaga plażowa, powłoki pneumatyczne;
24) reklama typu A – jednostronna lub dwustronna tablica reklamowa trwale związana z gruntem lub sytuowana na obiekcie, w formie przeszklonej gabloty lub ekranu świetlnego, o wymiarach powierzchni służącej ekspozycji reklamy 1,2 m na 1,8 m a dla reklamy typu A na obiekcie także 0,9 m na 2,26 m, z dopuszczalnym odchyleniem o 5% każdego z wymiarów oraz o powierzchni danego boku nieprzekraczającej 3 m2;
25) reklama typu B – jednostronna lub dwustronna tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, wolnostojące trwale związane z gruntem, w formie przeszklonej gabloty posadowionej na jednym słupie, z powierzchnią służącą ekspozycji reklamy o wymiarach 3,55 m na 2,47 m, z dopuszczalnym odchyleniem o 5% każdego z wymiarów;
26) reklama typu C – jednostronna lub dwustronna tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, wolnostojące, trwale związane z gruntem, w formie posadowionej na jednym słupie, z powierzchnią służącą ekspozycji reklamy o wymiarach 5,04 m na 2,38 m lub 6 m na 3 m, z dopuszczalnym odchyleniem o 5% każdego z wymiarów;
27) reklama wyborcza – materiał wyborczy, referendalny lub reklama kandydatów do Rad Jednostek Pomocniczych sytuowane na potrzeby kampanii wyborczych (parlamentarnych, prezydenckich, do jednostek samorządu terytorialnego lub do Rad Jednostek Pomocniczych);
28) siatka budowlana – elastyczna i ażurowa tablica reklamowa wykonana z tkanin, tekstyliów lub z folii z tworzyw sztucznych, w postaci siatki ochronnej na rusztowaniu roboczym, na której eksponowana jest reklama;
29) słup reklamowy – urządzenie reklamowe w formie pionowego walca o średnicy do 1,75 m i wysokości powierzchni służącej ekspozycji reklamy do 3,6 m, i o wysokości słupa nie większej niż 5 m;
30) system informacji lokalnej (SIL) – ujednolicony graficznie modułowy system tablic reklamowych przeznaczonych do informowania użytkowników dróg o miejscu prowadzonej działalności na obszarze Miasta;
31) szyld główny – pionowy lub poziomy szyld wybranej działalności głównej na danej nieruchomości dla obiektów usługowych, inny niż szyld równoległy i szyld wizytówkowy, w szczególności wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów instytucji kultury itp., sytuowany równolegle do płaszczyzny sytuowania na jednym z obiektów (np. na budynku, pylonie, totemie);
32) szyld równoległy – szyld usytuowany równolegle do płaszczyzny sytuowania lub stycznie do słupa totemu, inny niż szyld główny i szyld wizytówkowy;
33) szyld semaforowy – szyld usytuowany pod kątem prostym do płaszczyzny sytuowania lub w połowie kąta rozwartego między płaszczyznami, pomiędzy którymi jest sytuowany;
34) szyld wizytówkowy – szyld usytuowany równolegle do płaszczyzny sytuowania, inny niż szyld główny i szyld równoległy, formatu drobnego najczęściej zgrupowany z innymi szyldami wizytówkowymi usytuowanymi w obrębie danej płaszczyzny sytuowania (np. na tablicy wizytówkowej) w sposób modułowy z uwzględnieniem jednolitych zasad, w szczególności zastosowanych barw, wymiarów, odstępów między nimi, tła, pól ochronnych, wyrównania lub justowania treści, w szczególności zawierający dane identyfikacyjne działalności lub informacje o godzinach otwarcia, przyjęć, rejestracji itp.;
35) szyld zabytkowy – szyld wpisany do ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków lub starszy niż 40 lat, licząc od dnia wejścia w życie Uchwały;
36) tablica wizytówkowa – tablica reklamowa przeznaczona do ekspozycji modułowo rozmieszczonych szyldów wizytówkowych;
37) technika plastyczna – ręczne wytwarzanie informacji wizualnej, w szczególności: malunku, rysunku, mozaiki, sgraffita, witrażu, metaloplastyki;
38) totem – urządzenie reklamowe wolnostojące w formie słupa, na którym sytuowane są rozmieszczone modułowo szyldy równoległe lub zwieńczonego jednym szyldem głównym;
39) urządzenie wyborcze – wolnostojąca konstrukcja przeznaczona do mocowania do niej reklamy wyborczej;
40) witacz wejściowy – tablica reklamowa z reklamą bieżącej oferty działalności (w szczególności o wydarzeniu, wystawie, jadłospisie) sytuowana w miejscu jej prowadzenia (w szczególności na obiekcie budowlanym lub jako reklama przenośna);
41) wydarzenia okolicznościowe – wydarzenia: kulturalne, sportowe, społeczne, religijne, szkolne lub targowe, odbywające się na obszarze Miasta;
42) wysięgnik zabytkowy - wysięgnik wpisany do ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków lub starszy niż 40 lat, licząc od dnia wejścia w życie Uchwały;
43) znak – każdy podstawowy znak graficzny, pisarski lub typograficzny, w szczególności: litera, cyfra, symbol, piktogram, sygnet lub logotyp lub ciąg liter, w przypadku gdy są pisane łącznie (pismo odręczne).
Ustalenie na potrzeby pomiarów
2. Ustala się na potrzeby pomiarów parametrów, o których mowa w Uchwale, że:
1) odległość lub wysokość mierzona względem elementów (np. tablic reklamowych, obiektów budowlanych) lub względem określonych punktów w przestrzeni (np. poziomem terenu bezpośrednio pod elementem lub poziomem jezdni, przy której element się znajduje), stanowią najkrótszy odcinek mierzony względem zewnętrznej płaszczyzny określonych elementów lub względem określonych punktów;
2) reklama wolnostojąca powinna mieścić się w pasie o wyznaczonej szerokości wraz ze wszystkimi jej elementami;
3) wysokość znaku:
a) dla liternictwa, jest to wysokość majuskuły (litery wielkiej),
b) dla pozostałych znaków jest to wysokość największego znaku;
4) odległości pomiędzy reklamami wolnostojącymi sytuowanymi przy drodze nie dotyczą odległości względem reklam znajdujących się po przeciwnych stronach drogi;
5) odległości od skrzyżowań liczone są jako najkrótszy odcinek od przecięcia krawędzi jezdni, przy czym pojęcie skrzyżowania jest równoznaczne z definicją skrzyżowania zawartą w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;
6) stopień ażurowości ogrodzenia (A) jest stosunkiem procentowym powierzchni przeziernej przęsła (Pp) do powierzchni całkowitej po obrysie przęsła (Pc) mierząc je w widoku równoległym do przęsła w osiach (A=Pp/Pc*100%).

Ustalenia generalne


Ustalenia generalne

Generalne zakazy, nakazy i dopuszczenia
§ 7. W odniesieniu do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem przepisów § 8 i § 9, o ile inne przepisy Uchwały nie stanowią inaczej:
1) zakazuje się:
a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od tablic z numerami porządkowymi nieruchomości oraz nazwami ulic,
b) sytuowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego w sposób zawężający chodniki i ciągi piesze do szerokości mniejszej niż 2 m,
c) przesłaniania otworów okiennych lub drzwiowych, przeszkleń oraz detali architektonicznych, z wyłączeniem reklam wykonanych z giętych lamp neonowych oraz znaków bez tła;
2) nakazuje się:
a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zgodnie z podziałami architektonicznymi obiektu budowlanego, w szczególności wyśrodkowanie albo wyjustowanie względem: otworów okiennych lub drzwiowych albo krawędzi elewacji albo detalu architektonicznego albo osi kompozycyjnych elewacji,
b) ukrycie elementów konstrukcyjnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w szczególności takich jak teowniki, ceowniki, płaskowniki, listwy mocujące, poprzez ich schowanie w obudowie lub wkomponowanie w obiekt, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych o wartościach kulturowych oraz nawiązujących do historycznego charakteru otoczenia, w szczególności elementów giętych, kutych, żeliwnych lub nitowanych, takich jak wysięgniki szyldów semaforowych wykonane technikami metaloplastycznymi,
c) stosowanie przy doświetlaniu lub podświetlaniu tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oświetlenia o stałej intensywności i barwie białej;
3) dopuszcza się:
a) podświetlenie i doświetlenie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
b) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe wykonane z giętych lamp neonowych oraz liniowo rozstawionych w kształt znaków bez tła lamp żarowych lub lamp wiernie je imitujących,
–pod warunkiem ukrycia instalacji zasilającej w energię elektryczną oraz zamaskowania kabli oraz elementów mocujących.
Zasady sytuowania szyldów
§ 8. 1. W odniesieniu do szyldów, o ile inne przepisy Uchwały nie stanowią inaczej:
1) nakazuje się:
a) zachowanie pola ochronnego o wielkości nie mniejszej niż 15% wysokości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, z wyłączeniem szyldów:
- wykonanych z giętych lamp neonowych,
- usytuowanych w nadświetlu wejścia do lokalu,
- usytuowanych modułowo, w zakresie odległości pomiędzy krawędziami tych szyldów,
–a dla szyldów o orientacji pionowej – nakazuje się zachowanie pola ochronnego o wielkości nie mniejszej niż 15% szerokości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego,
b) sytuowanie szyldów o jednolitych gabarytach, wysokościach ich sytuowania i długościach wysięgników, na których są umieszczane, dla szyldów sytuowanych na galerii lub w obrębie podcienia lub za wspólnymi arkadami;
2) dopuszcza się:
a) sytuowanie szyldów w poziomym pasie elewacji, znajdującym się ponad oknami w parterze i pod oknami kondygnacji następnej, przy czym dla szyldów:
- równoległych – także w nadświetlu funkcjonującego wejścia do budynku prowadzącego do lokalu oraz na totemie,
- wykonanych bezpośrednio na elewacji technikami plastycznymi oraz szyldów wykonanych z giętych lamp neonowych – także na kolejnych kondygnacjach,
- o orientacji pionowej wykonanych wyłącznie w formie znaków bez tła (o orientacji poziomej poszczególnych znaków) w pionowych pasach elewacji w sąsiedztwie otworów okiennych lub drzwiowych – także na następnej kondygnacji,
- w formie flag na wysięgnikach zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcjach – w miejscu sytuowania zabytkowego wysięgnika,
b) dla elewacji wykonanych z materiałów szlachetnych – sytuowanie szyldów równoległych wyłącznie w formie znaków bez tła, w tym w formie giętych lamp neonowych, mocowanych w sposób nienaruszający materiałów szlachetnych (w szczególności na kołkach dystansowych lub podkonstrukcjach mocowanych w fugach pomiędzy cegłami),
c) sytuowanie szyldów nad otworami okiennymi lub drzwiowymi zwieńczonymi łukami lub detalem architektonicznym – wyłącznie w formie znaków bez tła, w tym w formie giętych lamp neonowych,
d) dla szyldów równoległych w formie tablic na budynkach, możliwość pochylenia powierzchni służącej ekspozycji reklamy do 30 stopni w dół, tak aby dolna krawędź szyldu znajdowała się bezpośrednio przy powierzchni sytuowania,
e) sytuowanie szyldów na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych, w szczególności na lambrekinach parasoli lub markiz, z wyłączeniem przegrodzeń (w tym donic), przy czym:
- dopuszcza się wyłącznie szyldy równoległe,
- dopuszcza się szyldy wyłącznie w formie znaków bez tła,
- dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m,
- dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni płaszczyzny, na której jest sytuowana,
– z wyłączeniem szyldów zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcji.

2. Dopuszcza się sytuowanie szyldów zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcji w dotychczasowych miejscach sytuowania szyldów zabytkowych.

3. W przypadku, gdy wejście do lokalu z zewnątrz znajduje się na następnej kondygnacji ponad parterem lub w suterenie, przepisy dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych sytuowanych w parterze obowiązują także dla tych kondygnacji i lokali.

Liczba szyldów na nieruchomości
4. Ustala się następującą liczbę szyldów, które mogą być usytuowane na danej nieruchomości, przez każdy podmiot prowadzący na niej działalność:
1) jeden szyld równoległy lub semaforowy dla każdego lokalu posiadającego bezpośrednie wejście z zewnątrz lub witrynę;
2) jeden dodatkowy szyld równoległy albo semaforowy sytuowany na innej elewacji dla każdego lokalu posiadającego witryny na co najmniej dwóch elewacjach lub co najmniej dwa czynne i udostępnione publicznie wejścia z zewnątrz;
3) jeden szyld wizytówkowy przy wejściu do budynku dla każdego podmiotu zajmującego lub współdzielącego lokal, który nie posiada bezpośredniego wejścia z zewnątrz;
4) jeden szyld wizytówkowy przy przejściu prowadzącym do lokalu dla każdego lokalu, do którego wejście nie znajduje się od strony ulicy, w szczególności szyld flankujący przejście bramne prowadzące do podwórka;
5) jeden dodatkowy szyld wizytówkowy albo równoległy na nieażurowych fragmentach ogrodzenia lub na pylonie (odpowiednio wizytówkowym lub zbiorczym) lub na totemie, dla każdego podmiotu;
6) jeden poziomy lub jeden pionowy szyld główny w formie znaków bez tła, spełniający jeden z poniższych warunków:
a) zamiast szyldu równoległego – dla budynku usługowego posiadającego jedną kondygnację o wysokości mniejszej niż 5 m,
b) jako dodatkowy szyld – dla budynku usługowego, posiadającego więcej niż jedną kondygnację naziemną;
7) nie więcej niż trzy dodatkowe szyldy w formie flag na maszcie flagowym, po jednej fladze na każdy maszt;
8) nie więcej niż dwa dodatkowe szyldy w formie flag na wysięgnikach zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcjach, po jednej fladze na każdy wysięgnik;
9) nie więcej niż trzy szyldy zabytkowe lub ich wierne rekonstrukcje.
Formy szyldów i miejsca sytuowania
5. W odniesieniu do następujących rodzajów szyldów:
1) równoległych – dopuszcza się sytuowanie:
a) nad otworem drzwiowym lub okiennym lub nad kilkoma otworami,
b) w nadświetlu lub na fryzie,
c) na przeszkleniu w otworze okiennym lub drzwiowym, innym niż nadświetle,
d) na nieażurowych fragmentach ogrodzenia, na zwieńczeniu bramy w ogrodzeniu, na pylonie zbiorczym, na totemie,
e) równolegle do obrysu poziomego okapu lub markizy nad wejściem głównym, w szczególności zadaszonego podjazdu pod główne wejście do hotelu;
2) semaforowych – dopuszcza się sytuowanie:
a) w odległości nie mniejszej niż 2,2 m od poziomu terenu,
b) wyłącznie na obiektach o powierzchni użytkowej większej niż 15 m2,
c) w odległości od płaszczyzny sytuowania do najdalej wysuniętego punktu szyldu nie większej niż 1,2 m, z uwzględnieniem wysięgnika,
d) w odległości nie mniejszej niż 3 m pomiędzy szyldami semaforowymi, z wyłączeniem flag na wysięgnikach zabytkowych,
e) w bezpośrednim sąsiedztwie otworu okiennego lub drzwiowego lokalu,
f) na rogu budynku jeżeli lokal posiada witryny z obu stron tego narożnika;
3) głównych – dopuszcza się sytuowanie:
a) ponad górną krawędzią elewacji, w odległości od tej krawędzi nie większej niż połowa wysokości znaków szyldu, a dla szyldów wykonanych z giętych lamp neonowych także na tej krawędzi,
b) w obrębie elewacji, z wyłączeniem otworów okiennych lub drzwiowych,
c) w miejscu wskazanym pod sytuowanie szyldów w projekcie budowlanym budynku,
d) na pylonie lub totemie;
4) wizytówkowych – dopuszcza się sytuowanie:
a) przy wejściu do budynku w obrębie parteru lub innej kondygnacji, na której znajduje się wejście do lokalu z zewnątrz,
b) na pylonie wizytówkowym,
c) na nieażurowych fragmentach ogrodzenia.

Ustalenia generalne dla zabytków nieruchomych


Ustalenia generalne dla zabytków nieruchomych

Zasady dla zabytków nieruchomych
§ 10. W odniesieniu do obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków stosuje się:
1) dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia - ustalenia jak dla obszaru S0, zawarte w § 12 niniejszej Uchwały;
2) dla obszarów wpisanych do rejestru zabytków, z zastrzeżeniem pkt 1 - ustalenia jak dla obszaru SR, zawarte w §13 niniejszej Uchwały;
3) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2 - ustalenia jak dla obszaru S1, zawarte w § 14 niniejszej Uchwały.

Ustalenia szczegółowe dla obszaru S0


Ustalenia szczegółowe dla obszaru S0

Zasady dla szyldów
§ 12. 1. Dopuszczalną liczbę szyldów, które mogą być usytuowane na danej nieruchomości w granicach obszaru S0, określa § 8 ust. 4 niniejszej Uchwały.

2. Ustala się gabaryty dla następujących rodzajów szyldów sytuowanych w granicach obszaru S0:
1) szyld równoległy – w formie:
a) tablicy pełnej lub z wyciętymi znakami w kontrze:
- o dopuszczalnej szerokości szyldu odpowiadającej szerokości otworu okiennego lub drzwiowego lub rozpiętości kilku otworów okiennych lub drzwiowych, z dopuszczeniem uwzględnienia szerokości opasek wokół tych otworów,
- o dopuszczalnej grubości nie większej niż 0,03 m,
- o dopuszczalnej wysokości nie większej niż 0,7 m,
b) znaków bez tła:
- o dopuszczalnej grubości nie większej niż 0,15 m,
- o dopuszczalnej wysokości nie większej niż 0,7 m,
c) płaskich znaków bez tła sytuowanych od strony wnętrza lokalu na przeszkleniu w parterze w otworze okiennym lub drzwiowym innym niż nadświetle, o łącznej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 20% powierzchni tego przeszklenia,
– przy czym dla szyldów sytuowanych na nieażurowych fragmentach ogrodzenia lub nad bramą w ogrodzeniu dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi nie więcej niż 0,4 m2, z nakazem zachowania jednakowej wielkości i proporcji dla wszystkich szyldów w obrębie powierzchni ich sytuowania;
2) szyld semaforowy – w formie:
a) tablicy:
- o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,5 m2,
- o dopuszczalnej wysokości nie większej niż 1 m,
- o dopuszczalnej grubości nie większej niż 0,03 m,
b) kutych znaków bez tła:
- o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,7 m2,
- o dopuszczalnej wysokości szyldu nie większej niż 1 m,
c) znaków bez tła – giętych lamp neonowych o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,5 m2,
d) flag na wysięgnikach o dopuszczalnej szerokości flagi nie większej niż 1 m;
3) szyld wizytówkowy o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż formatu drobnego oraz z nakazem zachowania jednakowej wielkości dla wszystkich szyldów w obrębie obszaru ich sytuowania, przy czym obszary sytuowania o różnych kompozycjach szyldów wizytówkowych powinny znajdować się w odległości od siebie nie mniejszej niż 6 m;
4) szyld główny:
a) w formie przestrzennych lub płaskich znaków bez tła,
b) o dopuszczalnej wysokości znaków:
- nie większej niż 0,7 m przy wysokości sytuowania do 10,5 m,
- nie większej niż 1/15 wysokości sytuowania oraz nie większej niż 5 m wysokości, przy wysokości sytuowania powyżej 10,5 m.

3. W odniesieniu do szyldów na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych nakazuje się stosowanie monochromatu, w szczególności sepii lub barw zaczerpniętych z obiektu, na którym są sytuowane.
Zasady dla reklam na obiektach innych niż szyldy
4. W granicach obszaru S0 dopuszcza się sytuowanie na obiektach niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy, z zachowaniem następujących zasad:
1) reklama na siatce budowlanej:
a) dopuszcza się sytuowanie reklamy na rusztowaniu przed elewacją, na której prowadzone są zewnętrzne roboty budowlane lub konserwatorskie,
b) dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi:
- do 30% całkowitej powierzchni siatki, na obiektach budowlanych znajdujących się w rejestrze zabytków,
- do 60% całkowitej powierzchni siatki na pozostałych obiektach budowlanych znajdujących się w granicach obszaru,
– pod warunkiem graficznego odtworzenia całkowitej powierzchni pozostałych zakrytych fragmentów elewacji,
c) dopuszcza się sytuowanie reklamy na siatce budowlanej wyłącznie w trakcie prowadzenia robót budowlanych i na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z okresem karencji 5 lat od zakończenia poprzedniej ekspozycji reklamy na rusztowaniu przed tą samą elewacją;
2) reklama na przeszkleniu:
a) dopuszcza się sytuowanie na przeszkleniach na kondygnacji, na której znajduje się wejście do lokalu z zewnątrz i od strony tego wejścia lub od strony okienka sprzedażowego,
b) dopuszcza się sytuowanie reklamy, bezpośrednio na przeszkleniu, od jego wewnętrznej strony, w formie:
- płaskich znaków bez tła,
- nieprzeziernej tablicy reklamowej o łącznej powierzchni nie większej niż format A4,
- usytuowanych pojedynczo lub zgrupowanych ze sobą w sposób modułowy, w szczególności z uwzględnieniem jednolitych wymiarów, odstępów między nimi, wyrównania lub justowania, naklejek formatu drobnego, w szczególności zawierających informację o akceptowanych kartach płatniczych lub innych formach płatności, o łącznej powierzchni nie większej niż format A4,
c) dopuszczalna łączna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni przeszklenia;
3) mural reklamowy:
a) dopuszcza się sytuowanie muralu na elewacji nieposiadającej okien lub posiadającej wyłącznie okna klatek schodowych,
b) dopuszcza się wyłącznie w formie znaków bez tła,
c) nakazuje się wykonanie muralu wyłącznie technikami plastycznymi,
d) zakazuje się sytuowania muralu na ścianach licowanych ceramiką (np. cegłą) lub drewnem;
4) witacz wejściowy (inny niż w formie reklamy przenośnej):
a) dopuszcza się witacz bezpośrednio przy udostępnionym publicznie wejściu do budynku lub przy okienku sprzedażowym,
b) dopuszczalna łączna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi nie więcej niż 0,25 m2,
c) dopuszcza się wykonanie reklamy wyłącznie technikami plastycznymi,
d) dopuszcza się zastosowanie nie więcej niż dwóch barw;
5) reklama okolicznościowa na urządzeniach technicznych:
a) dopuszcza się wyłącznie dla wydarzeń okolicznościowych odbywających się w granicach obszaru,
b) dopuszcza się sytuowanie na słupach oświetleniowych nie niższych niż 7 m,
c) dopuszcza się w formie pionowych flag o szerokości nie większej niż 0,7 m;
6) reklama na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych:
a) dopuszcza się sytuowanie reklamy na lambrekinach markiz i parasoli oraz na innych elementach wyposażenia ogródków gastronomicznych, z wyłączeniem przegrodzeń (w tym donic),
b) dopuszcza się reklamę wyłącznie w formie znaków bez tła, w szczególności nazwy lub logotypu działalności albo nazwy lub logotypu sponsora obiektu wyposażenia ogródka,
c) dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m,
d) dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi do 30% powierzchni, na której jest sytuowana,
e) nakazuje się stosowanie monochromatu, w szczególności sepii, bieli i czerni lub dominujących barw zaczerpniętych z elewacji, na której są sytuowane, np. określonych w aktualnym projekcie budowlanym;
7) reklama na obiektach małej architektury innych niż wyposażenie ogródków gastronomicznych:
a) dopuszcza się reklamę wyłącznie w formie znaków bez tła,
b) dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m,
c) dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na której jest sytuowana,
d) nakazuje się stosowanie monochromatu, sepii lub barw zaczerpniętych z obiektu, na którym są sytuowane,
e) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej o srebrnej lub miedzianej powierzchni metalowej z grawerem w kolorze czarnym, o powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,015 m2 na każdy obiekt;
8) reklama typu A:
a) dopuszcza się wyłącznie w formie przeszklonej gabloty reklamowej z obudową w odcieniu szarości wyłącznie w zakresie od bieli do czerni lub o naturalnej powierzchni metali lub o kolorze obiektu, na którym jest umieszczona,
b) dopuszcza się sytuowanie reklamy na:
- ścianach przejść podziemnych,
- wiatach przystankowych, z wyłączeniem ekranów świetlnych,
- toaletach publicznych oraz obiektach małej architektury, z wyłączeniem ekranów świetlnych,
– pod warunkiem wkomponowania w podziały architektoniczne obiektu,
c) dopuszcza się sytuowanie całości tablicy reklamowej w odległości nie większej niż 0,15 m od powierzchni sytuowania,
d) nakazuje się zachowanie odległości od poziomu terenu do dolnej krawędzi powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie mniejszej niż 0,20 m,
e) zakazuje się doświetlenia.
Zasady dla reklam wolnostojących
5. W granicach obszaru S0 dopuszcza się sytuowanie słupów reklamowych z zachowaniem następujących zasad:
1) sytuowanie wyłącznie na powierzchni utwardzonej lub bezpośrednio przy krawędzi takiej powierzchni,
2) zakazuje się podświetlenia i doświetlenia.

Zasady dla reklam wolnostojących przenośnych
6. W graniach obszaru S0 dopuszcza się sytuowanie wymienionych niżej rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych wolnostojących przenośnych, z zachowaniem następujących zasad:
1) witacz wejściowy:
a) dopuszcza się witacz wejściowy w formie pulpitu o łącznej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,13 m2 albo stojaka reklamowego dwustronnego o łącznej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 1,08 m2 albo jednostronnego o powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,54 m2,
b) dopuszcza się wyłącznie elementy konstrukcyjne drewniane, szklane i z prętów giętych (metaloplastyki),
c) dopuszcza się wykonanie reklamy wyłącznie technikami plastycznymi, z wyłączeniem witacza w formie pulpitu,
d) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie w obrębie ogródków gastronomicznych,
e) dopuszcza się eksponowanie jedynie w godzinach otwarcia lokalu;
2) powłoki pneumatyczne oraz inne przestrzenne urządzenia reklamowe:
a) dopuszcza się wyłącznie w miejscach odbywania się imprez masowych oraz innych wydarzeń okolicznościowych lub w pasach drogowych dla wydarzeń odbywających się na obszarze Miasta,
b) dopuszcza się o wysokości nie większej niż 10 m.

Przepisy dostosowujące


Przepisy dostosowujące

Terminy dostosowania
§ 21. 1. Dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia w życie Uchwały i niezgodnych z przepisami Uchwały ustala się termin dostosowania do zasad i warunków określonych w Uchwale na 24 miesiące od dnia wejścia w życie Uchwały.
Zasady i warunki dostosowania
2. Ustala się następujące zasady i warunki dostosowania dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, o których mowa w ust. 1:
1) należy usunąć wszystkie niezgodne z przepisami Uchwały elementy tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych wraz z ich zamocowaniami, w szczególności kotwy, fundamenty, haki lub ślady lub otwory po zamocowaniach;
2) należy przywrócić elementy przestrzeni zmienione w wyniku sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niezgodnych z przepisami Uchwały do stanu poprzedniego, w szczególności poprzez uzupełnienie braków w powierzchniach i nawierzchniach sytuowania materiałami budowlanymi oraz aranżacją wg stanu poprzedniego;
3) w przypadku niespełnienia zasad i warunków uzależnionych od wzajemnego dostosowania pomiędzy tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi pierwszeństwa dostosowania do przepisów Uchwały wymaga tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe według następującej kolejności:
a) niespełniające pozostałych zasad i warunków określonych w Uchwale,
b) o większej powierzchni służącej ekspozycji reklamy,
c) wyższe względem poziomu najbliższej krawędzi jezdni,
d) bliższe do skrzyżowania dróg lub przejazdu kolejowego.