>

Ogrodzenia

Wyciąg z Uchwały Krajobrazowej Gdańska

Rozdział 3. Ogrodzenia

§ 6. 1. Zakazuje się ogrodzeń:
1) wykonanych z:
a) prefabrykowanych paneli betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem ogrodzeń cmentarzy,
b) blach, płyt z tworzyw sztucznych, tkanin, tekstyliów i folii, zawierających elementy ostre lub niestanowiących integralnego elementu przęsła ogrodzenia,
2) wokół otwartych terenów zieleni, w szczególności lasów, pól, nieużytków zielonych, dolin rzecznych oraz obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, z wyłączeniem parków,
3) o wysokości większej niż 2,2 m dla terenów zabudowy jednorodzinnej,
4) na terenach zabudowy wielorodzinnej, z wyłączeniem ogrodzeń:
a) o wysokości nie większej niż 1,5 m wokół przedogródków wydzielonych dla lokali w parterze,
b) bezpośrednio otaczających place zabaw lub wybiegi dla psów,
c) na nieruchomościach znajdujących się bezpośrednio pomiędzy nieruchomościami z ogrodzeniami zabytkowymi, pod warunkiem sytuowania ogrodzenia w kontynuacji linii ogrodzeń historycznych z zastosowaniem rodzajów materiałów budowlanych stosowanych w tych ogrodzeniach historycznych oraz nie przekraczając gabarytów tych ogrodzeń historycznych,
d) w linii historycznej zabudowy lub w linii historycznej ogrodzeń (z dopuszczeniem zmiany przebiegu ogrodzenia koniecznej w celu ominięcia istniejących przeszkód, w szczególności urządzeń technicznych, drzew),
5) o stopniu ażurowości przęsła mniejszym niż 35% w widoku równoległym,
–z wyłączeniem ogrodzeń zabytkowych, ich wiernych rekonstrukcji, ogrodzeń terenów przeznaczonych do hodowli zwierząt oraz ogrodzeń tymczasowych;

2. Nakazuje się ogrodzenia:
1) trwale związane z gruntem, z wyłączeniem ogrodzeń tymczasowych,
2) z zastosowaniem powszechnie przyjętych materiałów budowlanych, w szczególności: szkła, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych, drewna, metali, i ich kompozytów, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. a,
3. Nakazuje się stosowanie następujących standardów jakościowych ogrodzeń:
1) sytuowanie i utrzymanie zamocowanych w sposób trwały i docelowy (w szczególności bez braków w elementach mocujących takich jak śruby, wkręty, gwoździe, kleje oraz bez zniekształceń),
2) sytuowanie i utrzymanie w kompletności (w szczególności bez ubytków w deskowaniu, w ceramice, bez odprysków farby, tynków),
3) sytuowanie i utrzymanie w czystości (w szczególności bez śladów po błocie, smarach, zaciekach rdzy),
4) sytuowanie i utrzymanie w funkcjonalności technicznej (w szczególności z prawidłowo funkcjonującymi furtami w ogrodzeniu),
5) sytuowanie i utrzymanie zakonserwowanych zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami dla danych materiałów budowlanych (w szczególności sezonowej impregnacji drewna lub zabezpieczeniem przed niepożądaną korozją).

Egzekucja przepisów

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje kar pieniężnych za ogrodzenia wzniesione niezgodne z przepisami tzw. Uchwał krajobrazowych. Władnym w zakresie egzekucji przepisów pozostaje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku.

Skan pisma Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku