>

Najczęściej zadawane pytania

Listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

Request support

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elitsed do eiusmod tempor incididunt utlabore et dolore magna aliqua.

Some number


0 Daily requests

0 Support agents

0 Departmetns

Contact informations


  • Headquarter Millennium Tower
  • Location Mountain View CA 94043, California, United States
  • Phone +2 22255566
  • Emergency +2 22255568
  • Email info@business.com
  • Sales email sales@business.com
  • Support email support@business.com
  • Skype business.company

General questions

Off topics questions

Do you provide inner hospital point?
Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, obowiązujące na całym obszarze Gminy Miasta Gdańska (zwanej dalej: „Miastem”), z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu.

2. W dniu wejścia w życie Uchwały terenami zamkniętymi, o których mowa w ust. 1 są następujące tereny zamknięte ustanowione decyzjami ministra obrony narodowej:
1) kompleks wojskowy nr 399 - obręb geodezyjny 055 Gdańsk, dz. nr 362, 363, 367;
2) kompleks wojskowy nr 1331 - obręb geodezyjny 056 Gdańsk, dz. nr 21;
3) kompleks wojskowy nr 1390 - obręb geodezyjny 031 Gdańsk, dz. nr 820/19, 820/48;
4) kompleks wojskowy nr 1393 - obręb geodezyjny 039 Gdańsk, dz. nr 53/18, 144/4;
5) kompleks wojskowy nr 1396 - obręb geodezyjny 055 Gdańsk, dz. nr 218, 221;
6) kompleks wojskowy nr 4057 - obręb geodezyjny 012 Gdańsk, dz. nr 426/1, 426/5, 426/7, 426/11, 426/13, 426/14;
7) kompleks wojskowy nr 8589 - obręb geodezyjny 062 Gdańsk, dz. nr 5;
8) kompleks wojskowy nr 8626 - obręb geodezyjny 109 Gdańsk, dz. nr 97/13;
9) kompleks wojskowy nr 8645 - obręb geodezyjny 062 Gdańsk, dz. nr 1/3, 1/4, 2/1, 3/1, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/3.

§ 2. 1. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż określone w niniejszej Uchwale. Dopuszcza się sytuowanie wyłącznie takich rodzajów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, o których mowa w przepisach Uchwały, na zasadach i warunkach określonych w przepisach Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych stanowiących szyldy w niniejszej Uchwale określa się zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być sytuowane na danej nieruchomości. Dopuszcza się sytuowanie wyłącznie takich rodzajów szyldów, o których mowa w § 8 ust. 5, na zasadach i warunkach określonych w przepisach Uchwały.

3. Dla obiektów małej architektury i ogrodzeń w niniejszej Uchwale określa się gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane na zasadach i warunkach ustalonych w § 5 i § 6.

§ 3. 1. Ustala się podział Miasta na obszary o zróżnicowanych zasadach i warunkach sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, oznaczone symbolami: SZ, S0, SR, S1, S2, SI, S3 i SP, na podstawie występujących w nich charakterystycznych cech krajobrazu przyrodniczo-kulturowego. Opis granic obszarów zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, a załącznik graficzny dotyczący obszarów – Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych dla obszarów, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą obiektów lub obszarów objętych ochroną konserwatorską lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, jeżeli ustalenia § 10 stanowią inaczej.

3. Rozstrzygnięcie przez Radę Miasta Gdańska o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Gdańska uwag wniesionych do projektu Uchwały wyłożonego do publicznego wglądu zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określenia użyte w Uchwale oznaczają:
1) baner reklamowy – tablica reklamowa, wykonana z tkanin, tekstyliów lub folii z tworzyw sztucznych;
2) detal architektoniczny – element dekoracyjny obiektu budowlanego, w szczególności gzyms, fryz, belkowanie, ryzalit, parapet, poręcz, balustrada, okiennica, element rzeźbiarski lub malarski, ozdobna stolarka lub ciesielka, sgraffito, boniowanie, blenda, płycina, opaska wokół otworu okiennego lub drzwiowego, lizeny, a także wykonanie elementu budowlanego, połączenia materiałów budowlanych (np. przeszkleń okiennych lub ścian osłonowych) lub detalicznego wykonania izolacji;
3) doświetlenie – zewnętrzne oświetlenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego lub zewnętrzne oświetlenie tła lub płaszczyzny sytuowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego;
4) ekran świetlny – tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe przeznaczone do ekspozycji informacji o zmiennej treści, w szczególności TFT, LCD lub przy użyciu technik bezpośredniej emisji światła (np. ekran LED);
5) elewacja – przedstawione w jednym z czterech widoków architektonicznych z danej strony świata rozwinięcie zewnętrznych przegród budynku ze wszystkimi ich elementami, w szczególności z: ryzalitami, wykuszami, wnękami, loggiami, werandami, dachami, wystawkami i detalem architektonicznym;
6) flaga – tablica reklamowa, inna niż flaga plażowa, wykonana z tkaniny, tekstyliów lub folii z tworzywa sztucznego, sytuowana w szczególności na masztach flagowych, wysięgnikach na budynkach, słupach oświetleniowych i trakcyjnych;
7) flaga plażowareklama przenośna wykonana z tkaniny lub tekstyliów rozpiętych na tyczce, sytuowana w szczególności na plażach;
8) format drobny – powierzchnia służąca ekspozycji reklamy o wymiarach do 0,1 m2 włącznie;
9) format mały – powierzchnia służąca ekspozycji reklamy o wymiarach powyżej 0,1 m2 do 1 m2 włącznie;
10) kaseton – tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe: jednobryłowe, przestrzenne, niepełne w środku, zazwyczaj podświetlane;
11) kiosk uliczny – wolnostojący handlowy tymczasowy obiekt budowlany o powierzchni użytkowej nie większej niż 15 m2, przeznaczony do sprzedaży drobnych przedmiotów codziennego użytku, w szczególności prasy, biletów transportu zbiorowego, losów loteryjnych;
12) materiały szlachetne – tradycyjne materiały budowlane przeznaczone do zewnętrznego wykończenia obiektu budowlanego, w szczególności: cegła ceramiczna, kamień naturalny, drewno, metal, tynki strukturalne, klinkier, szkło przeszkleń;
13) monochromat – jednokolorowa grafika w odcieniach tej samej barwy wraz z bielą i czernią, które różnić może wyłącznie nasycenie lub jaskrawość (nie odcień);
14) mural reklamowy – tablica reklamowa wykonana technikami plastycznymi bezpośrednio na ścianie obiektu budowlanego;
15) nadświetle – otwór okienny nad otworem drzwiowym znajdującym się na tej samej kondygnacji lub okno znajdujące się nad drzwiami w tym samym otworze okiennym lub drzwiowym;
16) ogrodzenie zabytkowe - ogrodzenie wpisane do ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków lub starsze niż 40 lat, licząc od dnia wejścia w życie Uchwały;
17) podświetlenie – wewnętrzne oświetlenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego;
18) podziały architektoniczne - pionowe lub poziome architektoniczne osie kompozycyjne (np. osie elewacji) wyznaczone jako kontynuacja w linii prostej dominujących krawędzi na obiekcie (np. osie wyznaczone przez szerokość otworu okiennego) albo wyznaczone jako oś symetrii pomiędzy dominującymi krawędziami na obiekcie (np. oś symetrii pomiędzy otworami okiennymi lub pomiędzy krawędzią ściany a najbliższą krawędzią otworu okiennego), w szczególności dla krawędzi: otworów okiennych, witryn, przeszkleń w ścianach osłonowych, ścian i detalu architektonicznego;
19) pole ochronne – puste prostokątne pole wokół obrysu tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego (w szczególności wokół ciągów znaków bez tła, wokół tła, wokół obudowy tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego) proporcjonalne do wielkości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego lub do płaszczyzny ich sytuowania, w którym nie znajdują się krawędzie elewacji i otworów okiennych lub drzwiowych, elementy detalu architektonicznego, nazwy ulic lub inne tablice reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ich pola ochronne, o ile w przepisach Uchwały nie określono inaczej;
20) przeszklenie – jednoczęściowa lub składająca się z kwater zewnętrzna przezierna przegroda obiektu budowlanego, w szczególności szyba zespolona w oknie, witrynie lub ścianie osłonowej;
21) pylon – wolnostojące i pionowe urządzenie, na którym dopuszcza się sytuowanie więcej niż jednej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, z rozróżnieniem na:
a) pylon cenowy – informujący o cenach obowiązujących na stacji paliw, przy której się znajduje oraz zwieńczony w jego najwyższej części nie więcej niż jednym dwustronnym szyldem o szerokości i grubości tego pylonu,
b) pylon wizytówkowy – eksponujący modułowo rozmieszczone tabliczki formatu drobnego, z dopuszczeniem zwieńczenia pylonu wizytówkowego w jego najwyższej części tablicą reklamową o szerokości nie większej niż szerokość tego pylonu,
c) pylon zbiorczy – eksponujący modułowo rozmieszczone tablice reklamowe;
22) reklama na obiekcie – tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe usytuowane bezpośrednio na obiekcie lub niemocowane do obiektu, ale usytuowane w całości w odległości nie większej niż 0,2 m od ściany tego obiektu;
23) reklama przenośna – wolnostojąca tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe inne niż trwale związane z gruntem, w szczególności: witacz wejściowy, flaga plażowa, powłoki pneumatyczne;
24) reklama typu A – jednostronna lub dwustronna tablica reklamowa trwale związana z gruntem lub sytuowana na obiekcie, w formie przeszklonej gabloty lub ekranu świetlnego, o wymiarach powierzchni służącej ekspozycji reklamy 1,2 m na 1,8 m a dla reklamy typu A na obiekcie także 0,9 m na 2,26 m, z dopuszczalnym odchyleniem o 5% każdego z wymiarów oraz o powierzchni danego boku nieprzekraczającej 3 m2;
25) reklama typu B – jednostronna lub dwustronna tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, wolnostojące trwale związane z gruntem, w formie przeszklonej gabloty posadowionej na jednym słupie, z powierzchnią służącą ekspozycji reklamy o wymiarach 3,55 m na 2,47 m, z dopuszczalnym odchyleniem o 5% każdego z wymiarów;
26) reklama typu C – jednostronna lub dwustronna tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, wolnostojące, trwale związane z gruntem, w formie posadowionej na jednym słupie, z powierzchnią służącą ekspozycji reklamy o wymiarach 5,04 m na 2,38 m lub 6 m na 3 m, z dopuszczalnym odchyleniem o 5% każdego z wymiarów;
27) reklama wyborcza – materiał wyborczy, referendalny lub reklama kandydatów do Rad Jednostek Pomocniczych sytuowane na potrzeby kampanii wyborczych (parlamentarnych, prezydenckich, do jednostek samorządu terytorialnego lub do Rad Jednostek Pomocniczych);
28) siatka budowlana – elastyczna i ażurowa tablica reklamowa wykonana z tkanin, tekstyliów lub z folii z tworzyw sztucznych, w postaci siatki ochronnej na rusztowaniu roboczym, na której eksponowana jest reklama;
29) słup reklamowy – urządzenie reklamowe w formie pionowego walca o średnicy do 1,75 m i wysokości powierzchni służącej ekspozycji reklamy do 3,6 m, i o wysokości słupa nie większej niż 5 m;
30) system informacji lokalnej (SIL) – ujednolicony graficznie modułowy system tablic reklamowych przeznaczonych do informowania użytkowników dróg o miejscu prowadzonej działalności na obszarze Miasta;
31) szyld główny – pionowy lub poziomy szyld wybranej działalności głównej na danej nieruchomości dla obiektów usługowych, inny niż szyld równoległy i szyld wizytówkowy, w szczególności wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów instytucji kultury itp., sytuowany równolegle do płaszczyzny sytuowania na jednym z obiektów (np. na budynku, pylonie, totemie);
32) szyld równoległy – szyld usytuowany równolegle do płaszczyzny sytuowania lub stycznie do słupa totemu, inny niż szyld główny i szyld wizytówkowy;
33) szyld semaforowy – szyld usytuowany pod kątem prostym do płaszczyzny sytuowania lub w połowie kąta rozwartego między płaszczyznami, pomiędzy którymi jest sytuowany;
34) szyld wizytówkowy – szyld usytuowany równolegle do płaszczyzny sytuowania, inny niż szyld główny i szyld równoległy, formatu drobnego najczęściej zgrupowany z innymi szyldami wizytówkowymi usytuowanymi w obrębie danej płaszczyzny sytuowania (np. na tablicy wizytówkowej) w sposób modułowy z uwzględnieniem jednolitych zasad, w szczególności zastosowanych barw, wymiarów, odstępów między nimi, tła, pól ochronnych, wyrównania lub justowania treści, w szczególności zawierający dane identyfikacyjne działalności lub informacje o godzinach otwarcia, przyjęć, rejestracji itp.;
35) szyld zabytkowy – szyld wpisany do ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków lub starszy niż 40 lat, licząc od dnia wejścia w życie Uchwały;
36) tablica wizytówkowa – tablica reklamowa przeznaczona do ekspozycji modułowo rozmieszczonych szyldów wizytówkowych;
37) technika plastyczna – ręczne wytwarzanie informacji wizualnej, w szczególności: malunku, rysunku, mozaiki, sgraffita, witrażu, metaloplastyki;
38) totem – urządzenie reklamowe wolnostojące w formie słupa, na którym sytuowane są rozmieszczone modułowo szyldy równoległe lub zwieńczonego jednym szyldem głównym;
39) urządzenie wyborcze – wolnostojąca konstrukcja przeznaczona do mocowania do niej reklamy wyborczej;
40) witacz wejściowy – tablica reklamowa z reklamą bieżącej oferty działalności (w szczególności o wydarzeniu, wystawie, jadłospisie) sytuowana w miejscu jej prowadzenia (w szczególności na obiekcie budowlanym lub jako reklama przenośna);
41) wydarzenia okolicznościowe – wydarzenia: kulturalne, sportowe, społeczne, religijne, szkolne lub targowe, odbywające się na obszarze Miasta;
42) wysięgnik zabytkowy - wysięgnik wpisany do ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków lub starszy niż 40 lat, licząc od dnia wejścia w życie Uchwały;
43) znak – każdy podstawowy znak graficzny, pisarski lub typograficzny, w szczególności: litera, cyfra, symbol, piktogram, sygnet lub logotyp lub ciąg liter, w przypadku gdy są pisane łącznie (pismo odręczne).

2. Ustala się na potrzeby pomiarów parametrów, o których mowa w Uchwale, że:
1) odległość lub wysokość mierzona względem elementów (np. tablic reklamowych, obiektów budowlanych) lub względem określonych punktów w przestrzeni (np. poziomem terenu bezpośrednio pod elementem lub poziomem jezdni, przy której element się znajduje), stanowią najkrótszy odcinek mierzony względem zewnętrznej płaszczyzny określonych elementów lub względem określonych punktów;
2) reklama wolnostojąca powinna mieścić się w pasie o wyznaczonej szerokości wraz ze wszystkimi jej elementami;
3) wysokość znaku:
a) dla liternictwa, jest to wysokość majuskuły (litery wielkiej),
b) dla pozostałych znaków jest to wysokość największego znaku;
4) odległości pomiędzy reklamami wolnostojącymi sytuowanymi przy drodze nie dotyczą odległości względem reklam znajdujących się po przeciwnych stronach drogi;
5) odległości od skrzyżowań liczone są jako najkrótszy odcinek od przecięcia krawędzi jezdni, przy czym pojęcie skrzyżowania jest równoznaczne z definicją skrzyżowania zawartą w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;
6) stopień ażurowości ogrodzenia (A) jest stosunkiem procentowym powierzchni przeziernej przęsła (Pp) do powierzchni całkowitej po obrysie przęsła (Pc) mierząc je w widoku równoległym do przęsła w osiach (A=Pp/Pc*100%).
Is health insurance included ?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Health insurance include smoking problems?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Which currencies do you accept ?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus.
What are the product details?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Is health insurance included ?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo
Health insurance include smoking problems?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo
Which currencies do you accept ?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo
Do you provide product support ?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo
Is your product compactible with Linux Servers ?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo


Financial topics

Financial and legal questions

Free food for lunch policy
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.nnL'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Is health insurance included ?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Health insurance include smoking problems?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Which currencies do you accept ?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus.
IS there another support solution?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.nnL'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magn.
How to apply for support job?
Lorem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.nnL'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magne.


Buildings and construction

Work related questions

Money back and earnings prospectives
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.nnL'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Is health insurance included ?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Health insurance include smoking problems?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaqueipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Which currencies do you accept ?
L'orem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea coSed ut perspiciatis unde omnis iste natus.
Online service?
Lorem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip exo.
Where is the headquarter?
Lorem ipsum dolor, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip exo.
Are teams can ask support?
Sollicitudin adipisci? Penatibus quibusdam, auctor culpa ipsam, curae aptent consequuntur inceptos temporibus eum nostrud pede hendrerit atque eos, hymenaeos fusce suspendisse culpa vero aenean mi porttitor! Consectetur! Tristique nemo hymenaeos, dictumst, cupidatat maiores sociis adipisci exercitationem! Debitis! Fugiat metus luctus aptent do aliqua deserunt? Ornare? Vero gravida erat facilisi augue.
What are the APIs?
Sollicitudin adipisci? Penatibus quibusdam, auctor culpa ipsam, curae aptent consequuntur inceptos temporibus eum nostrud pede hendrerit atque eos, hymenaeos fusce suspendisse culpa vero aenean mi porttitor! Consectetur! Tristique nemo hymenaeos, dictumst, cupidatat maiores sociis adipisci exercitationem! Debitis! Fugiat metus luctus aptent do aliqua deserunt? Ornare? Vero gravida erat facilisi augue.
Where I download the documentation?
Sollicitudin adipisci? Penatibus quibusdam, auctor culpa ipsam, curae aptent consequuntur inceptos temporibus eum nostrud pede hendrerit atque eos, hymenaeos fusce suspendisse culpa vero aenean mi porttitor! Consectetur! Tristique nemo hymenaeos, dictumst, cupidatat maiores sociis adipisci exercitationem! Debitis! Fugiat metus luctus aptent do aliqua deserunt? Ornare? Vero gravida erat facilisi augue.